Examens tijdens Corona / Covid-19 pandemie

Corona / Covid-19

Ook voor Provex, medewerkers en kandidaten, beperkt de Covid-19 pandemie de voortgang van werkzaamheden zeer. 
Omdat veiligheid van kandidaten en medewerkers voorop staat is een normale uitvoering van initiële, onderhoud of verlengingsexamens op de wijze zoals we die gewend zijn niet mogelijk.
 
Provex biedt daartoe de volgende oplossing:
 
‘Examens on-line’.
 
Hoe gaan we dit regelen?
 
Initiële examens, Onderhoud of Verlengingsexamens:
Verantwoordingsdocumenten worden door kandidaten per e-mail (rechtstreeks of via wetransfer) gestuurd naar    
        info@provex.nl . De kandidaat ontvangt binnen drie werkdagen een bevestiging van ontvangst en het verzoek
        tenminste drie momenten aan te geven waarop het examengesprek kan plaatsvinden
Provex bekijkt de documentatie en kiest een van de drie momenten (c.q. doet nieuwe datum/tijd voorstellen als
        de aangeboden drie niet passen).
Per computer wordt vooraf door Provex met de kandidaat contact gezocht. Daarbij komen de volgende zaken aan de orde:
        o De kandidaat dient aan te geven of hij/zij werkt met ‘Teams’ of met ‘Zoom’
        o De kandidaat dient aan te geven onder welk e-mail adres hij/zij bereikbaar is met een van de bovengenoemde
                programma’s
        o De kandidaat verstrekt een telefoonnummer waarop hij/zij bereikbaar is 
 
Provex zoekt dan op het afgesproken moment met Teams of Zoom contact met de kandidaat en het beeldgesprek verloopt digitaal. Belangrijk is dat ook het beeldgedeelte van de sessie functioneert. Kandidaat en examinator dienen goed zichtbaar in beeld te zijn; de spreekkwaliteit dient voldoende te zijn.
 
Na het gesprek ontvangt de kandidaat per e-mail binnen vijf werkdagen de uitslag.
 
De gesprekken worden door Provex opgenomen en één maand na bekendmaking van de uitslag – indien er geen beroep of bezwaar is aangetekend – verwijderd. Bij beroep of bezwaar wordt het bestand verwijderd één maand na afloop van de beroep- of bezwaarprocedure en behandeling.
 
Voor vragen of opmerkingen kan de kandidaat zich wenden tot info@provex.nl .
 
----------
 
Bij examens waarbij kandidaat, examinator en evt. andere personen elkaar ontmoeten:
 

Provex verklaart de richtlijnen vanuit RIVM te volgen

In  het hygiëne protocol  is vastgelegd:

 1. Bij in- en uitgangen van het gebouw is er de gelegenheid tot desinfectie
 2. Bij toiletten, douches, keukens en ruimten waar personen elkaar ontmoeten (denk aan entree, wachtruimtes, kopieermachineruimte, koffie automaten, etc. ) is er een gelegenheid tot desinfectie
 3. Indien niet aan desinfectie voldaan kan worden zijn er wegwerphandschoenen beschikbaar

·   Er is een afvalbak, bestemd voor wegwerphandschoenen. Deze wordt altijd geleegd voor deze (over)vol is.

 • (Indien van toepassing) Bij de receptie wordt door kuchschermen afstand gerealiseerd tussen bezoeker en receptionist
 • Bij de receptie, en/of de ontvangstruimte, wachtruimtes, toiletten, examenruimte en alle andere ruimtes waar personen verblijven wordt de in de inrichting de 1½ meter regel toegepast en door aanwijzingen duidelijk gemaakt wat deze afstand is
 • Werkplekken en aanraakplekken worden regelmatig, minimaal elke werkdag, schoongemaakt met een desinfectiemiddel. Afhankelijk van de drukte vaker
 • Werkplekken en aanraakvlakken worden bij elke wisseling van personen schoongemaakt
 • Door een ‘deurbeleid’ wordt voorkomen dat er te veel mensen in de ruimte(s) komen
 • In looppaden is een beleid aangegeven, zo mogelijk eenrichting verkeer (afhankelijk van breedte), anders een ‘rechts houden’ aanduiding, met daarin opgenomen passeerplaatsen
 • Indien de examens plaatsvinden in de vorm van een gesprek is er of 1½ meter ruimte tussen alle personen, hoe ook gemeten, die betrokken zijn bij de examens of is er een (gedesinfecteerd) kuchscherm tussen alle personen aanwezig
 • Personen wordt (vooraf) gevraagd gebruik te maken van eigen kladpapier en schrijfgerei
 • Bezoekende personen wordt gevraagd of zij voldoen aan een aantal vragen m.b.t. het risico van Covid-19 infectie (zie bijlage). Deze kan vooraf aan de personen gezonden worden
 • Het personeel wordt bij herhaling geïnformeerd omtrent de Covid-19 maatregelen
 • Indien personen zich niet houden aan de instructies, wordt hiertegen opgetreden. Uitsluiting van de toegang van het gebouw, met alle gevolgen van dien, kan het gevolg zijn

 

200625AdP