Onderhoud Certificaat

 

Eisen en werkwijze ‘Certificaat Onderhoud Assessor / Examinator MBO’
 
Binnen 3 jaar na de afgifte van het certificaat ‘Assessor / Examinator MBO’ dient ‘onderhoud’ gepleegd te worden; om de geldigheid van het certificaat 5 jaar te kunnen laten zijn.
Van belang tijdens ‘onderhoud’ is dat de kandidaat in staat gesteld wordt a. door de examenorganisatie én b. zelf daar actief bij betrokken is, op de hoogte te zijn van actuele zaken betreffende de organisatie en afname van examens in het MBO. Ook dient de kandidaat aan te tonen binnen de geldende procedures immer constructief kritisch te zijn naar de organisatie van MBO examens en dan specifiek de eigen rol hierin.
In veel gevallen organiseert (of laat organiseren) de exameninstelling een of meer bijeenkomsten waarin assessoren/examinatoren MBO geïnformeerd worden omtrent ontwikkelingen bij MBO- examens in het algemeen en die van de exameninstelling in het bijzonder.
 
Indien de kandidaat voldoet aan de eisen ‘Certificaat Onderhoud Assessor / Examinator MBO’ ontvangt hij/zij een nieuw certificaat in de vorm van een pasje op creditcardformaat. De einddatum van de certificering is 5 jaar na de startdatum van de certificering, ongeacht het moment waarop de kandidaat deelneemt aan de toetsing met betrekking tot ‘Certificaat Onderhoud Assessor / Examinator MBO’
 
Voor dit onderhoud is nodig dat U aan het examenbureau aanlevert:
 
Overzicht van de ontwikkeling in uw persoonlijke competenties         
Toelichting:                  

Kandidaten hebben bij de aanvang van de certificeringsperiode een overzicht afgegeven van hun persoonlijke competenties. Nu wordt dient een nieuw competentieoverzicht te worden afgegeven; met daarbij een persoonlijke reflectie naar de ontwikkeling die de examinator / assessor MBO vanaf de certificering heeft doorgemaakt.

Ter beoordeling:        
 1. Afgifte overzicht persoonlijke competenties
 2. De inhoud moet duidelijk maken dat de examinator / assessor MBO nog immer reflecteert en zijn eigen kwaliteiten weet te beschouwen en te verbeteren
Hulpmiddelen:            
 • Formulier STARTT
 • Formulier Zelftoets

Beide formulieren zijn mogelijk; de kandidaat kan kiezen. Één formulier is volstaat.

Eventuele andere manieren van reflectie kunnen akkoord zijn, mits voldaan wordt aan het 360° principe.

Het STARTT formulier en het formulier Zelftoets is te vinden op www.provex.nl/node/147

Cesuur:                      

De kandidaat laat door het inleveren van een zelftoets zien te willen en te kunnen reflecteren. Het formulier dient valide en authentiek te zijn. Indien het document naar oordeel van de examinatoren niet valide of niet authentiek is kan de kandidaat worden opgeroepen voor een toelichting.

 
Overzicht van de afgenomen examens
De kandidaat presenteert een overzicht van alle afgenomen examens of deelexamens, waarbij vermeld:
 • datum van afname
 • aantal proeven
 • examens of deelexamens
 • vakgebied
 • niveau
 • taal
Een en ander kan aangeleverd worden in een eigen formulier of in formulieren verstrekt door de examenorganisatie. Ook kan gebruik gemaakt worden van het formulier dat door Provex hiervoor ontwikkeld is (www.provex.nl/node/147 kies ‘formulier afname examens’).
 
3 Cases
Tijdens het examen worden aan de kandidaat 3 cases gepresenteerd.
Case 1:                      
Videofragment van een gefingeerde examensituatie.
 • De inhoud van het videofragment is door de examinator zodanig gekozen dat er geen specifieke vakdeskundigheid vereist is.
 • De kandidaten wordt gevraagd een beoordeling te geven op hetgeen ze observeren aan de hand van een drietal criteria die aan het begin van het videofragment bekend worden gemaakt.
Cesuur:                      
 • Uitvoering observatie                  60% (max. 6 punten)
 • Verantwoording oordeel              40% (max. 4 punten)
 • De kandidaat dient 7 van de 10 punten te behalen.
Case 2 en 3:              
 • Beschrijving van een gefingeerde examensituatie.
 • De inhoud van de gekozen examensituaties is door de examinator zodanig gekozen dat er geen specifieke vakdeskundigheid vereist is.
 • De kandidaten wordt gevraagd aan te geven welke keuzes zij maken en op welke wijze zij deze verantwoorden.
Cesuur:                      
 • Keuze handelingen                       35% (max. 7 punten)
 • Verantwoording                            65% (max. 13 punten)
 • De kandidaat dient 14 van de 20 punten te behalen.
 
Kopie identiteitsbewijs
U kunt deze vooraf aan het examen overhandigen aan de examinator.
 
Kopie certificaat of bewijs van deelname training ‘Examinator-Assessor MBO’
 • Indien U een Provex certificaat hebt is deze bekend. Een kopie verstrekken aan de examinator is dan ook niet nodig.
 • Indien U een certificaat van een andere organisatie hebt een kopie hiervan overhandigen aan de examinator.
 • Voor alle andere manieren van acceptatie binnen het onderhoudstraject eerst contact opnemen met Provex.
Uitslag
 
De uitslag wordt binnen 4 weken bekendgemaakt aan de kandidaat individueel (per post op thuisadres) en aan het instituut die de kandidaat voor het examen heeft aangemeld.
 
Inzage
De kandidaat kan binnen 1 maand na de bekendmaking van de uitslag om inzage verzoeken bij het examenbureau Provex.
 
Niet behalen certificaat
 • De kandidaat kan zonder limiet herkansen.
 • De kosten voor de tweede en verdere herkansingen zijn voor de kandidaat. De kandidaat kan in overleg met zijn werkgever de kosten van herkansen door werkgever laten voldoen.

Tarief:

Per persoon €  315,-.

Voor deze certificering geldt geen btw plicht als de opleiding ook zonder btw gefactureerd is.